Kallelse Till Stockholms Internationella IK Årsmöte.

Alla medlemmar kallas till klubbens årsmöte torsdagen den 15 feb 2018 kl. 16.00 i den tillfälliga klubblokalen På Rinkebysvängen 65 i Rinkeby, 163 74 Spånga.

Dagordningen bifogas. Denna Kallelse annonseras på klubbens webbsida, skickas till samtliga medlemmar per
mail eller SMS, meddelas till träningsslagen genom ledarna i föreningen och anslås på klubbens anslags tavla.
Styrelsen-Stockholms Internationella Idrottsklubbs årsmöte äger rum torsdagen den 15 februari 2018 kl. 16.00, i
Stockholms Internationella IK:s tillfälliga lokaler i Rinkeby på Rinkebysvängen 65.

Föredragningslista

 1.  Närvarolistan går runt.

 2.  Årsmötes öppnas.

 3.  Val av ordförande för mötet.

 4.  Val av sekreterare för mötet.

 5.  Fastställande av röstlängden.

 6.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.

 7.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 8.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 9.  Verksamhetsplan för år 2018.

10.  Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

11.  Fastställande av balansräkning per den 31 december 2017.

12.  Revisions berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13.  Fråga om ansvarsfrihet.

14.  Motioner.

15.  Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.

16.  Val av halva antalet ledamöter till en tid av två år.

17.  Val av halva antalet ledamöter till en tid av ett år.

18. Val av suppleanter till styrelsen.

19.  Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. 

20.  Val av ordförande samt två övriga ledamöter i valberedningen.

21.  Beslut om val av ombud till STFF-, SDF- och andra möten där föreningen har Rätt att representera med ombud.

22.  Firmatecknare för föreningen.

23.  Övriga frågor.

24.  Årsmötes avslutning.