Kallelse Till Stockholms Internationella IK Årsmöte.


Alla medlemmar kallas till klubbens årsmöte onsdagen den 20 feb 2019 kl. 18.00 i klubblokalen På Rinkebysvängen 101 i Rinkeby, 163 74 Spånga.
Dagordningen bifogas. Denna Kallelse annonseras på klubbens webbsida, skickas till samtliga medlemmar per
mail eller SMS, meddelas till träningsslagen genom ledarna i föreningen och anslås på klubbens anslags tavla.
Stockholms Internationella Idrottsklubbs årsmöte äger rum onsdagen den 20 februari 2019 kl. 18.00, i
Stockholms Internationella IK:s lokaler i Rinkeby på Rinkebysvängen 101.
Föredragningslista

 1.  Närvarolistan går runt.

 2.  Årsmötes öppnas.

 3.  Val av ordförande för mötet.

 4.  Val av sekreterare för mötet.

 5.  Fastställande av röstlängden.

 6.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.

 7.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 8.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 9.  Verksamhetsplan för år 2019.

10.  Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

11.  Fastställande av balansräkning per den 31 december 2018.

12.  Revisions berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13.  Fråga om ansvarsfrihet.

14.  Motioner:

      A. Stadgeändring där det ska Dans idrott tas bort från stadgarna under 1§ och 3§ eftersom vi är inte medlem i Dansförbundet längre.

      B. att Jämställdhet inom idrotten ska vara föreningens viktigaste § i stadgarna.
          Jämställdhet inom SIIK: s idrotter handlar om pojkars och flickors, män och kvinnors möjligheter, rättigheter att utöva och leda idrott. Föreningsverksamheten ska                  främja god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, integration och jämställdhet. Jämställdhet är alltså viktigt för idrotten inom idrotten i Stockholms Internationella 
          IK.

15. Medlemsavgift.

16.  Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.

17.  Val av halva antalet ledamöter till en tid av två år.

18.  Val av halva antalet ledamöter till en tid av ett år.

19 Val av suppleanter till styrelsen.

20.  Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. 

21  Val av ordförande samt två övriga ledamöter i valberedningen.

2.Beslut om val av ombud till STFF-, SDF- och andra möten där föreningen har Rätt att representera med ombud.

23.  Firmatecknare för föreningen.

24.  Övriga frågor.

25.  Årsmötes avslutning.